Dự án PMWeb

Xây dựng hệ thống quản lý tập trung các thông tin thiết bị, vật tư, thông tin bảo trì…. .

Vấn đề

img pmweb

- Machine Ledger và PM Calendar quản lý dưới dạng excel nặng, rải rác, hiệu suất kém.
- Cần nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu và thông tin.
- Kiểm soát tồn kho thủ công, tốn thời gian và công sức.

Phân tích yêu cầu và giải pháp

- Xây dựng hệ thống quản lý tập trung các thông tin thiết bị, vật tư, thông tin bảo trì….
- Xậy dựng hệ thống là một phần trong chuỗi hệ thống số hóa và tự động của nhà máy trên nền tảng cloud service.
- Hệ thống thay thế quản lý dữ liệu bằng excel hiện nay.
- Hệ thống hỗ trợ trên đa thiết bị để quản lý dễ dàng như PC, tablet, smartphone.
- Áp dụng trên toàn bộ xưởng Home Care Liquid và mở rộng sang các xưởng còn lại.

img pmweb

Chức năng phần mềm

Mục tiêu

• Quản lý tập trung các thông tin thiết bị.
• Số hóa và tự động của nhà máy trên nền tảng cloud service.
• Hỗ trợ trên đa thiết bị để quản lý dễ dàng trên các loại thiết bị.

Giải pháp phần mềm

pmweb

Từ góc nhìn về tính năng, Azteam phân tích và tìm kiếm những công nghệ phù hợp để áp dụng vào việc thực hiện.

  • Java
  • Angular
  • Javascript , Html
  • MySQL