Dự án FMMS

Phần mềm giám sát hoạt động nhà máy, lý do, tần suất, thời gian ngừng máy.

Giới thiệu

img fmms1

- Giám sát hoạt động nhà máy, lý do, tần suất, thời gian ngừng máy.
- Giám sát sản lượng, tốc độ từng máy, dây chuyền trong xưởng.
- Theo dõi hoạt động sản xuất theo thời gian thực.
- Xem lịch sử hoạt động của máy, chuyền theo sản lượng, thời gian ngừng máy theo tuần, tháng, năm.
- Thống kê lịch sử sửa chữa máy, phụ tùng đã được sử dụng.
- Giám sát, thống kê các nguyên nhân gây thất thoát, hao tổn nguyên liệu.
- Quản lý kế hoạch sản xuất của mỗi sản phẩm theo từng máy, dây chuyền của xưởng.
- Quản lý sản phẩm, các đặt tính của sản phẩm.
- Quản lý, cài đặt thông số cho từng máy, dây chuyền trong xưởng.
- Xuất báo cáo thống kê theo biểu đồ, excel.

Phân tích yêu cầu khách hàng

- Hiển thị thông số sản xuất chung của máy, chuyền theo thời gian thực.
- Hiển thị danh sách ngừng máy, thời gian ngừng, phân loại các nguyên nhân ngừng máy.
- Hiển thị danh sách các nguyên nhân, số lượng tổn thất.
- Hiển thị hoạt động chi tiết từng máy theo ca sản xuất ( sản lượng mỗi giờ, tốc độ máy, tổn thất, thời gian chuyển đổi sản phẩm ...) the kế hoạch sản xuất( mục tiêu, thực tế).
- Hiển thị danh sách, biên bản khắc phục máy hư, lỗi và các phụ tùng thay thế khi sửa chữa.
- Hiển thị biểu đồ xu hướng về sản lượng.
- Hiển thị các biểu đồ nguyên nhân ngừng máy.
img fmms2 - Tính sản lượng từng máy, chuyền, xưởng theo các dữ liệu được cập nhật trong quá trình sản xuất.
- Xem toàn bộ lịch sử của hoạt động sản xuất theo ca, ngày ,tuần, tháng, năm.
- Quản lý, cài đặt các thông số của máy, chuyền.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý kế hoạch sản xuất của nhà máy.
- Quản lý, phân quyền người dùng cho toàn bộ hệ thống.
- Quản lý các nguyên nhân gây ngừng máy.
- Xuất báo cáo, thống kê về nguyên nhân ngừng máy, sản lượng theo ca, tuần, tháng, năm.

Chức năng phần mềm

img fmms3

- Quản lý user, phần quyền.
- Cài đặt thông số của máy, chuyền.
- Quản lý danh sách ngừng máy, phân loại tác động gây ngừng máy (do máy, người, vật liệu, phương thức sản xuất ...).
- Quản lý phân loại sản phẩm.
- Quản lý kế hoạch sản xuất theo máy, chuyền.
- Hiển thị thống số sản xuất chung của toàn dây chuyền và từng máy theo thời gian thực.
- Hiển thị, tìm kiếm danh sách lỗi, danh sách ngừng máy theo thời gian thực.
- Hiển thị danh sách, chi tiết các hoạt động sửa chữa khi máy ngừng và các phụ tùng đã được sử dụng.
- Hiển thị các thông số chi tiết trong hoạt động sản xuất của từng dây chuyền, máy.
- Thể hiện xu hướng sản lượng, các nguyên nhân ngừng máy theo nhiều dạng biểu đồ.
- Hiển thị, tính toán sản lượng cụ thể theo từng máy, chuyền theo khoảng thời gian.
- Hiển thị, tìm kiếm lịch sử sản xuất, các lỗi ngừng máy...
- Xuất các báo cáo về sản lượng, nguyên nhân ngừng máy, lịch sử sửa chữa hư hỏng ... theo thời gian, máy, chuyền cụ thể.

Giải pháp phần mềm

fmms4

www.dropstocker.com admin/123456

Từ góc nhìn về tính năng, Azteam phân tích và tìm kiếm những công nghệ phù hợp để áp dụng vào việc thực hiện.

  • Java Spring Boot
  • Angular
  • MySQL
  • GraphQL

Tài liệu